Evaluation kits

Silicon Carbide (SiC) inverter starter bundle 

CISSOID-SiC-Inverter-Starter-Bundle

SiC Inverter 
Starter Bundle

3-Phase 350kW/850V  
Silicon Carbide Modular Inverter Starter Bundle

View Bundle

Gate driver evaluation kits 

DC-DC converter evaluation kits